9 november 2022

BEGROTING | SGP ziet solide begroting

Woensdagmiddag en - avond 9 november 2022 vond een speciale raadsvergadering over de Programmabegroting 2023 plaats. In het debat tussen de fractievoorzitters over deze begroting had Jan Top, fractievoorzitter voor de SGP de onderstaande bijdrage.

Voorzitter, dank voor het woord.
We leven in een onrustige tijd. Er speelt nogal wat. In de wereld, in ons land…
Dit alles heeft gevolgen voor de inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties in onze gemeente. Daarom zijn we als SGP content met de Programmabegroting 2023 en de bijbehorende raadsvoorstellen. Daaruit spreekt immers een duidelijke boodschap die resoneert met de hoofdthema’s uit het coalitieakkoord “ondernemend, betrouwbaar en zorgzaam”. Ondernemend omdat werk wordt gemaakt van zaken op het gebied van woningbouw, bedrijventerreinen, infrastructuur, leefomgeving en maatschappelijke voorzieningen. Betrouwbaar omdat gewerkt wordt aan betere dienstverlening. Zorgzaam omdat er wordt omgezien naar degenen die dat het hardst nodig hebben en omdat er serieus werk wordt gemaakt van armoedebeleid.

Namens de SGP allereerst zes hoofdpunten.
1. De Programmabegroting laat een solide financieel beleid zien, met een meerjarig sluitende begroting. Ook voor de inwoners is het geheel positief. De inflatiecorrectie is gesteld op 3.25% en doordat de afvalstoffenheffing niet omhooggaat, stijgt de belastingdruk voor een gemiddeld gezin met naar verwachting een acceptabele 2.5%.
2. De financiële problematiek voor huishoudens neemt schrikbarend toe. De SGP kan van harte instemmen met het collegevoorstel voor incidentele tegemoetkomingen. Terecht stelt het college dat dit niet voldoende is: structurele verbeteringen in het armoedebeleid zijn nodig. We vragen aandacht voor de armoedeval die ontstaat als huishoudens boven de grens van de diverse toeslagen komen, evenals de communicatie over de diverse tegemoetkomingen. Daarnaast is het van belang schuldhulpverlening een verstevigde plaats te laten innemen. In het toekomstige armoedebeleid graag specifieke aandacht voor deze zaken.
3. Daarnaast is steun nodig voor MKB-ers die door de stijgende energieprijzen in de problemen zijn gekomen. Tijdens de commissievergadering is door het college een richting aangegeven via duurzaamheidsleningen en duurzaamheidscoaches. Graag horen we van het college wanneer we concrete voorstellen kunnen verwachten.
4. We kunnen ons ook goed vinden in het meerjaren investerings programma. Het college geeft aan begin 2023 de verdere invulling te willen bespreken. Die uitgestoken hand naar de raad nemen we graag aan. Op voorhand vragen we nadrukkelijk aandacht voor de investering Rondweg Oost.
5. Dan de netto schuldquote. Dat deze in onze gemeente hoger is dan het landelijk gemiddelde vinden we als SGP begrijpelijk. Je moet deze namelijk bekijken in samenhang met de solvabiliteit en het feit dat we een groeigemeente zijn. Toch moeten we de vinger aan de pols houden. Onze vraag aan het college is: hoe wordt de ontwikkeling van de netto schuldquote voor de komende jaren geduid?
6. Aandacht is gewenst voor de omvang van de hoeveelheid grond die in bezit is van de gemeente. We zullen als college én raad samen moeten bepalen hoe we hier in de toekomst mee verder willen. We vragen een toezegging van het college dat een nieuwe versie van de Nota Grondbeleid in de eerste helft van 2023 met de raad wordt besproken.

Vervolgens dienen we 4 moties in.
1. Een duurzame voedselketen is voor de SGP belangrijk. We vinden het daarom niet goed dat er binnen de voedselketen veel verspilling is, terwijl er in andere delen van de wereld veel honger is. De SGP vraagt van het college om hier meer prioriteit aan te geven en dient hiervoor een motie in.
2. Als SGP maken we ons zorgen over de wijze waarop over de belangen van de boeren is en wordt gediscussieerd. Het leidt nog steeds tot grote onzekerheid bij de boeren. Recent heeft de Raad van State de bouwvrijstelling geschrapt, waardoor per project stikstofberekeningen nodig zijn. Het risico bestaat dat er een jacht ontstaat naar ‘piekbelasters’ voor stikstofruimte. De SGP is hier sterk op tegen: we moeten eerst de zogenaamde PAS-melders helpen. Onze motie behelst de stikstofruimte binnen het gebiedsproces veilig te stellen middels bijvoorbeeld een afstandslimiet.
3. In de pluimveesector worden veel bedrijven hard getroffen door de vogelgriep. Veel dieren in de omtrek van een besmet bedrijf worden gedood. Volgens de SGP is screenen een betere oplossing dan standaard preventief ruimen. Dit kunnen we uiteraard niet zelf organiseren, echter als pluimveehoofdstad van Nederland willen we een signaal afgeven. Onze motie is dan ook bedoeld als oproep naar de hogere overheden.
4. De SGP wil graag dat er meer aandacht wordt besteed aan cultureel erfgoed. Dat kan onder meer door het openstellen van monumentale gebouwen op Open Monumentendag. Tijdens de laatste Open Monumentendag was helaas alleen kasteel De Schaffelaar open. Er zijn meer prachtige oude gebouwen. Middels een motie roepen we het college op om de Open Monumentendag in Barneveld op zaterdag meer te stimuleren en te faciliteren in samenwerking met betrokken partijen.

Tenslotte ga ik kort in op enkele andere punten.
• Er dient blijvende aandacht te zijn voor bedrijventerreinen in de gemeente Barneveld, vooral ook voor de kleinere terreinen. We vragen het college een toezegging om op korte termijn te komen met een nadere duiding hiervan.
• De SGP is positief over de verdere onderzoeken naar de invulling van de Barneveldse Techniek Opleiding en het Barneveld Techniek Huis. De aansluiting tussen onderwijs en bedrijfsleven is belangrijk en kan niet genoeg benadrukt worden. Uit signalen hebben we begrepen dat het BTO de gemeente heeft gevraagd te helpen zoeken naar een nieuwe locatie. Kan het college aangeven wat hiervan de status is?
• We spreken al jaren over een NS-station bij Stroe. Dit is een blijvende wens van de SGP en daarom vragen we aan het college om actief in te zetten op een stop bij Stroe, naast een treinstop bij Barneveld-Noord. Gezien de ontwikkelingen met de marinierskazerne bij Nieuw-Milligen wordt de noodzaak van een station bij Stroe steeds belangrijker. Graag een reactie van het college op dit punt.
• De SGP is verheugd dat eindelijk de kosten rond het woonplaatsbeginsel in het kader van de jeugdzorg zijn geregeld. Dit betekent een betere beheersing van de kosten. Er wordt nu vanuit de Rijksoverheid een hervormingsagenda opgesteld. Onduidelijk is wat dit voor onze gemeente betekent. Daarom vraagt de SGP een toezegging dat het college de gemeenteraad tijdig op de hoogte brengt van mogelijke negatieve gevolgen van de hervormingsagenda, evenals een vroegtijdig voorsorteren op negatieve financiële gevolgen.
• Het aantal kwetsbare ouderen die langer zelfstandig thuis wonen neemt toe. Dit betekent meer aanvragen voor ondersteuning. Een zorgpunt voor de SGP is in hoeverre de gemeentelijke uitgaven voor ondersteuning mee kunnen blijven groeien. Van belang is hoe we het niveau van ondersteuning acceptabel kunnen houden. We moeten ook nadenken over het verbeteren van de onderlinge zorgzaamheid, in samenspraak met maatschappelijke organisaties zoals Welzijn Barneveld, ouderenorganisaties en kerken. Graag een toezegging van het college dat hiervoor initiatieven worden opgezet.
• De SGP juicht het Gezonde Leefstijl Akkoord Barneveld toe. Fysieke en mentale gezondheid van jongeren is belangrijk. Terugdringen van drugs- en alcoholgebruik, zeker ook in combinatie met verkeersveiligheid, is van groot belang. De SGP wil een toezegging van het college dat de gemeenteraad actief betrokken wordt bij dit akkoord, waarbij terecht een grote plek is ingeruimd voor de maatschappelijke organisaties.

Voorzitter, wij willen onze waardering uitspreken voor het vele werk dat is verzet om deze begroting tot stand te brengen. We wensen alle betrokkenen van harte Gods zegen toe bij de uitvoering. Hierbij willen we in het bijzonder wethouder Van Daalen bedanken voor zijn inzet voor onze gemeente gedurende 12.5 jaar, nu hij afscheid neemt om burgemeester van Ermelo te worden. Dank voor alles, vooral op het gebied van het sociaal domein. In alle opzichten Gods zegen toegewenst.

Voorzitter, ik ga afronden. Deze week is er in ons land de Week van het Leven. Hierbij wordt specifiek stilgestaan bij de ontwikkelingen op het gebied van abortus en euthanasie. We zien dat er op deze gebieden steeds minder rekening wordt gehouden met God en Zijn geboden, waarbij het menselijk leven steeds minder wordt gewaardeerd. Dit doet ons als SGP-fractie pijn. We spreken bij deze algemene politieke beschouwingen de wens uit dat ons land terugkeert naar Gods geboden die immers goed zijn voor alle mensen.
Voorzitter, als afsluiting wil ik citeren uit Psalm 93: “De Heere regeert.” Op Hem mogen we in alles ons vertrouwen stellen.
Dankuwel.