Speerpunten

Is het verkiezingsprogramma een te dik boekwerk om door te nemen? Lees op deze pagina wat onze speerpunten zijn! Als u die gelezen hebt heeft u alle reden om 16 maart 2022 op de SGP te stemmen...

1. We bewaren het christelijke en dorpse karakter
 • Winkels dicht op zondag
 • Geen evenementen op zondag
 • Geen verruiming van openingstijden
 • stimuleren van lokale ondernemers
 • Aandacht voor wandel en fietspaden
 • Zuinig op unieke natuurgebieden
2. We bouwen huizen voor onze eigen inwoners in alle kernen
 • Evenwichtig woningaanbod
 • Oog voor starters
 • Ontmoedigen van opkoop door beleggers
 • Duizen woningen op terrein Rijnvallei
 • Hoogbouw waar kan
3. We bouwen aan een veilige samenleving
 • Tegengaan van alcohol en drugsmisbruik
 • Waarborgen van aanrijtijden van hulpdiensten
 • Harde aanpak van criminaliteit en ondermijning
 • Inzetten van cameratoezicht
 • Aandacht voor digitale veiligheid
4. We bewaren ruimte om te boeren
 • Gemeente denkt met de boer mee
 • Inzetten op innovatie en verduurzaming met een grote rol voor PEC en PEV
 • Samenwerking tussen organisaties, (boeren)bedrijven en onderwijs
 • De landbouwsector blijft hoofdgebruiker van het buitengebied.
 • Mogelijkheden voor agrarisch natuurbeheer, een zorgboerderij of
 • Geen zonnepanelen op landbouwgrond
5. We bouwen aan de gemeentelijke dienstverlening
 • De overheid die werkt – niet tegenwerkt - voor onze burgers
 • Eén aanspreekpunt instellen voor burgers en bedrijven
 • Online (vergunnings-)aanvraag of verzoek volgen
 • Doelgericht, eenvoudig en tijdig informeren
 • Voorstellen vanuit de gemeente(raad) worden in begrijpelijke taal gedeeld
 • Burgers uitnodigen bij beleid- en planvorming
6. We bewaren de schepping door God gegeven
 • Voorstander van – waar mogelijk – circulair produceren
 • Voor duurzame innovaties bij bedrijven
 • Stimuleren van zonnepanelen en warmtepompen
 • Verduurzamen van gemeentelijke gebouwen
 • Ondersteuning bieden bij dreigende energiearmoede
 • Geen extra windmolens 
7. We bewaren een zorgzame samenleving
 • Inzetten op het versterken van relaties; er is budget voor mediaton
 • Vrijwilligerswerk en mantelzorg stimuleren
 • Gemeente neemt mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in dienst
 • Mantelzorgers nemen we administratieve lastendruk uit handen
 • Betrekken van kerken, scholen en maatschappelijke instellingen bij ontwikkeling van onze ouderen- of jeugdzorg
 • Mantelzorgwoningen in het buitengebied blijven toegestaan
8. We bouwen aan goede bereikbaarheid
 • Inzetten voor een verbreding van de A1
 • Optimalisatie van het knooppunt A1/A30
 • Intercity-stop bij Barneveld-Noord
 • Versneld werk maken van een oostelijke rondweg om Barneveld
 • Onderzoek en aanpak van de meest onveilige plaatsen.  
9. We bouwen aan een goed ondernemersklimaat
 • Ruimte voor ideeën die bijdragen aan bijv. tegengaan jeugdwerkloosheid
 • Startende ondernemers steunen;
 • Starterskrediet, mogelijkheden van een bedrijfsverzamelgebouw
 • Samenwerking in de regio (FoodValley) tussen kennisinstellingen, de BIK, JOS enz.
 • Administratieve lastdruk zo laag mogelijk
 • Het ondernemersloket wordt een vast aanspreekpunt voor ondernemers
 • Zoveel mogelijk via lokale ondernemers aanbesteden.  
10. We bewaren gezonde gemeentefinanciën
 • Financieel beleid is balanceren;
 • Goed voorzieningenniveau <-> risicovolle projecten
 • Schulden laten afnemen
 • Sluitende begroting
 • Reservepositie van €1500 per inwoner
 • Sober subsidiebeleid
 • Lasten burgers zo laag mogelijk

 

Wil je weten hoe wij verder ‘Bouwen en bewaren'? Download het verkiezingsprogramma.

Lid worden

Dankzij zo'n 30.000 SGP-leden, kunnen wij, landelijk en lokaal, een vuist maken in de politiek. Wil jij hier ook aan bijdragen?

Doneren

Is een lidmaatschap niet wat je zoekt, of je bent al lid? Ook financiële steun stellen wij erg op prijs.

Werk mee

Wil jij bijdragen aan het behalen van onze doelen? Bekijk dan de openstaande vrijwilligers- en vaste functies.