samenvatting

1. Bewaren vanonze christelijke identiteit  

Het christelijk karakter van gemeente Barneveld is erg belangrijk. De Bijbel is voor de SGP het meest betrouwbare kompas, ook in deze tijd. Daarom is SGP Barneveld voor het behoud van zondagsrust en is deze dag voor de winkeliers ook een rustdag. Verder vinden er wat ons betreft op zondag in de gemeente geen evenementen plaats en stoppen evenementen zaterdagavond op tijd. We zijn tegen verruiming van openingstijden van openbare gebouwen, zoals de Veluwehal en de zwembaden. Ambtenaren van onze gemeente werken niet op zondag, tenzij dit strikt noodzakelijk is. Ook stimuleren we uitingen van christelijke naastenliefde, zoals mantelzorg, burenzorg en vrijwilligerswerk.  

 

2. Bouwen aan burgergerichte dienstverlening  

SGP Barneveld is voorstander van een dienstbare overheid, een overheid die werkt – niet tegenwerkt - voor onze burgers. Dit betekent concreet dat we één aanspreekpunt instellen voor burgers en bedrijven. Daarnaast willen we het mogelijk maken dat iedere burger online zijn of haar (vergunnings-)aanvraag of verzoek kan volgen. Uiteraard neemt dit wat de SGP betreft niet de verantwoordelijkheid van gemeente weg om burgers doelgericht, eenvoudig en tijdig te informeren. Voorstellen vanuit de gemeente(raad) worden in begrijpelijke taal gedeeld. Als gemeenteraad is het belangrijk dat burgers uitgenodigd en betrokken worden bij de ontwikkeling van beleid- en planvorming. Burgerparticipatie vinden we belangrijk!  

 

Bewaren van een dorpskarakter in alle kernen 

Ondanks de snelle groei van onze gemeente wil SGP Barneveld er de komende raadsperiode initiatieven steunen die bijdragen aan het dorpse karakter van de kernen onze gemeente. Denk hierbij aan het stimuleren van lokale ondernemers, zuinig zijn op de unieke natuurgebieden en het ontwikkelen van groene woonwijken. Daarnaast hebben we aandacht voor klompenpaden en goede fiets- en wandelpaden. We zijn zuinig op historische gebouwen/monumenten. Uiteraard sluit het bewaren van lokale elementen samenwerking in de regio niet uit (FoodValley). De gemeente behoudt de regie.  

 

Bouwen voor (toekomstige) bewoners 

In Barneveld is een grote behoefte aan woningen, specifiek voor Barnevelders. De SGP wil zich inzetten voor de realisatie van een evenwichtig woningaanbod in alle kernen, met oog voor de positie van starters. Startersleningen blijven behouden. Om de beschikbaarheid maximaal te benutten gaan we het opkopen van woningen door beleggers ontmoedigen. Daarnaast willen we dat er onderzoek komt naar alternatieve bouwmanieren, zoals prefab- of houtskeletbouw. Ook ons buitengebied biedt mogelijkheden, zoals woningsplitsing. Hoogbouw moet passend zijn binnen de omgeving. Daarvoor zijn er kansen bij de ‘Rijnvallei'. Senioren- en zorgwoningen willen voldoende aanwezig laten zijn in alle kernen. 

 

Bouwen aan een zorgzame samenleving 

Vrijwilligerswerk en mantelzorg spelen in onze samenleving een grote rol. Wat de SGP betreft stimuleren we dat en proberen we iederéén bij de samenleving te betrekken. Daarom zien we graag dat de gemeente mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in dienst neemt, willen we de maatschappelijke stage uitbreiden en nemen we mantelzorgers administratieve lastendruk uit handen. Ook betrekken we kerken, scholen en maatschappelijke instellingen bij de verdere ontwikkeling van onze ouderen- of jeugdzorg. De mogelijkheid tot mantelzorgwoningen in het buitengebied (boerderijen) blijft wat ons betreft bestaan. Omdat het gezin de hoeksteen is van onze samenleving zet de SGP in op het versterken van relaties en stellen we budget voor mediation beschikbaar.  

 

Bouwen aan een gezonde en veilige samenleving

Beweging is van groot belang voor onze gezondheid. Daarom is ons ideaal dat ieder kind op loopafstand kan spelen of bewegen. De recreatie- en sportvoorzieningen in onze gemeente zijn voor iedereen toegankelijk en veilig. Acties zoals een sport- en spelbus moedigen we aan. Sportevenementen of zondagssport wijzen we af en we investeren geen gemeenschapsgeld in regionale of (inter)nationale sportevenementen. Goede voorlichting over de schadelijke effecten van alcohol en verslavende middelen is van groot belang. SGP Barneveld wil daarom geld beschikbaar stellen voor doel(groep)gerichte voorlichting. Daarnaast is handhaving van de regelgeving rondom alcoholgebruik van groot belang, bijvoorbeeld in de openbare ruimte of sportkantines. We hopen dat bewustwording op verslaving een bijdrage levert aan een veiliger samenleving. Een veilige samenleving betekent voor de SGP ook het waarborgen van aanrijtijden van hulpdiensten in de verschillende wijken en kernen. Ook meer surveillance, harde aanpak van criminaliteit en het (beperkt) inzetten van cameratoezicht maakt onze gemeente een veiliger plek om te leven en te wonen. Binnen de gemeentelijke overheid vragen we aandacht voor digitale veiligheid.  
 

Bewaren van een goede bereikbaarheid

Onze gemeente heeft een centrale ligging. Bereikbaarheid is daarbij van groot belang. SGP Barneveld blijft zich inzetten voor een verbreding van de A1 en optimalisatie van het knooppunt A1/A30. Het behoud van de Valleilijn vinden we belangrijk en we vragen aandacht voor een hogere railfrequentie. Een intercity-stop bij Barneveld-Noord is voor de SGP erg aantrekkelijk. Ook willen we dat er versneld werk wordt gemaakt van een oostelijke rondweg om Barneveld. Het centrum van Barneveld moet veilig en goed bereikbaar zijn. Daarom initiëren we onderzoek naar het aanpakken van de meest onveilige plaatsen.   

 
Bewaren van een gezond ondernemersklimaat

Lokale ondernemers vormen wat de SGP betreft de ruggengraat van onze economie. We stimuleren ondernemerschap in de diverse kernen en bieden ruimte voor creatieve ideeën die bijdragen aan het welzijn in onze gemeente, bijvoorbeeld in het tegengaan van jeugdwerkloosheid. Startende ondernemers kunnen op onze steun rekenen, bijvoorbeeld door een starterskrediet of de mogelijkheden van een bedrijfsverzamelgebouw. 
Samenwerking in de regio stimuleren we, met bijvoorbeeld de kennisinstellingen van regio FoodValley of via de Barneveldse Industriële Kring (BIK), Jonge Ondernemers Sociëteit (JOS) en andere initiatieven. De administratieve last voor ondernemers houden we graag zo laag mogelijk. Het ondernemersloket wordt een vast aanspreekpunt voor ondernemers. Tot slot stimuleren we onze gemeente zover mogelijk via lokale ondernemers aan te besteden.  

 

Bewaren van de schepping

 
Rentmeesterschap betekent dat het onze Bijbelse opdracht is om goed te zorgen voor de schepping. Daarom steunen wij initiatieven die bijdragen aan een betere leefomgeving en een bijdrage leveren aan het tegengaan van de negatieve gevolgen van (verdere) klimaatverandering. SGP Barneveld is voorstander van – waar mogelijk – circulair produceren en duurzame innovaties bij bedrijven. Daarvoor maken we regelgeving eenvoudiger en komen er snellere procedures. Daarnaast willen we rendabele, duurzame energiebronnen zoals zonnepanelen en warmtepompen stimuleren. Het initiatief hiervoor ligt bij bedrijven, coöperaties of particulieren en is gebonden aan kaders, zoals het ontzien van landbouwgrond. Ook verduurzamen van gemeentelijke gebouwen is hiervan een onderdeel. Als SGP willen we ondersteuning bieden bij dreigende energiearmoede. In de komende raadsperiode komt er wat ons betreft geen nieuw plan voor extra windmolens. 

 

Bewaren van en bouwen aan een gezonde agrarische sector  

De SGP draagt boeren een warm hart toe. De SGP trekt graag samen met de boeren op om huidige uitdagingen (reductie stikstof, fijnstof etc.) het hoofd te bieden. We zetten daarbij in op innovatie. Het Poultry Expertise Centre (PEC) en Praktijkcentrum Emissiereductie Veehouderij (PEV) spelen daarbij een grote rol. Wij blijven deze organisaties stimuleren in samenwerking met (boeren)bedrijven en onderwijsinstellingen. SGP Barneveld pleit ervoor dat de landbouwsector hoofdgebruiker blijft van ons buitengebied. Ook invullingen zoals agrarisch natuurbeheer, een zorgboerderij of recreatie behoren tot de mogelijkheden. Goed internet is van groot belang voor een modern boerenbedrijf. Daarom stimuleren we de aanleg van glasvezel in het hele landelijke gebied. We stimuleren agrariërs bij het verduurzamen van stallen en installaties of tot het opzetten van energiecoöperaties.  

 

Bouwen aan een financieel gezonde gemeente 

SGP Barneveld is een partij die hecht aan financiële degelijkheid. Financieel beleid is balanceren. Graag behouden we het niveau van onze voorzieningen, maar willen we risicovolle projecten vermijden en schulden laten afnemen. Voor bijvoorbeeld grondexploitatie is een scherpe risicoanalyse onmisbaar. Gelukkig konden we de afgelopen jaren de begroting sluitend krijgen en dit moet wat de SGP betreft zo blijven. Daarnaast willen we ook voldoende reserves voor tegenvallers, nu en in de toekomst incalculeren. We willen daarom dat de gemeente een reservepositie van 1.500 euro per inwoner aanhoudt. Ook staat SGP Barneveld voor een verantwoord en sober subsidiebeleid. Voor een betaalbaar beleid streven we ernaar geen lastenverhogingen door te voeren als ook de algemene lasten voor burgers zo laag mogelijk te houden. Onvermijdelijke verhogingen moeten evenredig worden verdeeld.  

 

 

 
Wil je weten hoe wij verder ‘Bouwen en bewaren'? Download het verkiezingsprogramma.

Lid worden

Dankzij zo'n 30.000 SGP-leden, kunnen wij, landelijk en lokaal, een vuist maken in de politiek. Wil jij hier ook aan bijdragen?

Doneren

Is een lidmaatschap niet wat je zoekt, of je bent al lid? Ook financiële steun stellen wij erg op prijs.

Doneren

Is een lidmaatschap niet wat je zoekt, of je bent al lid? Ook financiële steun stellen wij erg op prijs.

Lid worden

Dankzij zo'n 30.000 SGP-leden, kunnen wij, landelijk en lokaal, een vuist maken in de politiek. Wil jij hier ook aan bijdragen?

Werk mee

Wil jij bijdragen aan het behalen van onze doelen? Bekijk dan de openstaande vrijwilligers- en vaste functies.

SGPJ lid worden

De SGPJ behoort tot de grootste politieke jongerenorganisaties van Nederland. Word jij hier ook lid van?

Ondernemers­platform

Vindt u een goede verbinding tussen politiek en werkvloer belangrijk? Word dan lid van ons platform.

Bestuurders­vereniging

De BSV van de SGP is een platform voor toerusting en netwerken voor huidige en aankomende politici & bestuurders.

Wetenschappelijk instituut

Doormiddel van o.a. onderzoek levert het WI een bijdrage aan de doordenking van maatschappelijke ontwikkelingen.