HomeNieuwsRegionale Energie Strategie

Regionale Energie Strategie

Publicatiedatum: 27 mei 2021

Tijdens de raadsvergadering van 26 mei 2021 werd gedebatteerd over de Regionale Energie Strategie (RES). Wout Hazeleger had daarbij de volgende bijdrage. Ook diende hij een motie in om landbouwgrond te ontzien en daar, tenzij het echt niet anders kan, geen zonnepanelen op te leggen. Deze motie werd aangenomen.

Het Klimaatakkoord van Parijs uit 2016, is een internationaal verdrag om de klimaatverandering van de aarde te beteugelen. Landelijk hebben 76 partijen het nationale akkoord ondertekend en is ons land opgesplitst in 30 regio’s, waaronder onze regio FoodValley.

Onze regio is geroepen om in het jaar 2030, 0,75 TWh energie op te wekken op een duurzame manier met de beschikbare technieken zon-, en windenergie. Het hogere doel is om in 2050 energieneutraal te zijn. De huidige energievoorziening heeft grote impact op maatschappij en milieu. De effecten moeten daarom op brede schaal bekeken en beoordeeld worden. Daarbij moet naar evenwicht gezocht worden tussen enerzijds de meer materiele normen van welvaartsgroei en doelmatigheid en anderzijds de meer geestelijke en morele normen als rechtvaardigheid, eerlijkheid, betrouwbaarheid, barmhartigheid en het voorkomen van milieuschade. Rentmeesterschap betekend naast bouwen, ook bewaren. Dit rentmeesterschap mogen we beoefenen in het vaste vertrouwen dat de ontwikkelingen God niet uit de hand lopen. In de brief van Paulus aan de Hebreeën lezen we: De werken uwer handen zullen vergaan, maar Gij zijt Dezelfde, en uw jaren zullen niet ophouden.

De huidige technieken spitsen zich toe op zon, - en windenergie en in mindere mate op biomassa. Daarnaast is de doelstelling om 1,5% energiebesparing per jaar te realiseren, ondanks de groei van de bevolking, huizen en bedrijven. We roepen het college op om energiebesparing extra te stimuleren en onder de aandacht van onze inwoners en bedrijven te brengen. Kan de wethouder dit toezeggen?

Het kan niet anders of dit heeft invloed op ons landschap en de leefomgeving. Ook de gezondheid van onze inwoners dient meegewogen te worden. Inwoners zijn bezorgd over de uitwerkingen en de gevolgen voor hun leefomgeving. Dit blijkt ook uit de vele insprekers die zich melden tijdens de commissievergaderingen. Het is van groot belang dat we bij de feiten blijven en de juiste informatie met elkaar delen. Het Actiecomité Voorthuizen Windmolens Nee, stelde dat 10-tallen RESSEN windmolens hebben geschrapt (van de 30 Ressen). Na aanvullende informatie van het Comité blijkt de bron hiertoe een nieuwsbericht van de NOS dat luidt: ‘Enkele tientallen gemeenten zien grote windmolens of zonneparken niet zitten’. Dat zet deze stelling wel in een ander perspectief. We delen de zorgen van de inwoners en de comités, alle risico’s voor de gezondheid van onze inwoners dienen meegewogen te worden.

In onze regio zijn maar liefst 12 partijen nauw betrokken zijn bij het tot stand komen deze RES 1.0, waaronder ondernemers, energiebedrijven/corporaties, woningstichting en natuurorganisaties. Ook het Burgerforum is als stakeholder betrokken. We roepen de comités en bewonersgroepen op om blijvend contact met hen te onderhouden. De communicatie met onze inwoners kan beter, met name de persoonlijke gesprekken met belanghebbenden. De wethouder heeft toegezegd om hier een verbeterslag in te maken.

Als SGP staan we achter de voorliggende RES 1.0. Inhoudelijk willen we graag meer aandacht voor Biomassa, met name rond mestvergisting. In aanloop naar het huidige plan was hier meer

in voorzien, helaas ontbreekt het nog aan initiatieven. Gezien de huidige status van het energie-Netwerk in onze regio, dringen de energieleveranciers aan op:

- Wek zoveel mogelijk energie op, waar het ook nodig is

- Combineer zon-, en windopwekking in een clustergebied en zoek naar een optimale verhouding

Dit gegeven in combinatie met de wens om windenergie op te wekken langs infrastructuur, dan ontkomen we niet aan het gebied rond industrieterrein Harselaar. Grote windmolens bieden meer perspectief dan kleine buurt-, of boederijmolens. Er zijn werkelijk honderden kleine molens nodig om dezelfde hoeveelheid windenergie op te wekken. Dit staat nog los van de vraag wat dit met het energieNetwerk doet.

Ook zonne-energie is haalbaar en betaalbaar. De SGP wil graag voorkomen dat dit ten koste gaat van onnodig en onnuttig gebruik van landbouwgrond. De volgorde in de zonneladder is wat ons betreft de juiste: 1) zon op daken 2) zon op restgronden, 3) en ten laatste, zon op land

De regio FoodValley is geroepen om een bod te doen, ter hoogte van 0,75 TWh aan op te wekken energie. De ambitie van de regio ligt hoger, zelfs tot 1 TWh. De SGP heeft hier wel wat moeite mee omdat dit niet zonder risico’s is:

1) De kans is groot dat deze + van 0,21 TWh ten koste gaat van landbouwgrond

2) Als we een hoger bod uitbrengen en de landelijke overheid komt reken technisch niet aan de benodigde 35 TWh energieopwekking op land, lopen we dan niet het risico dat nog een stap verder moeten zetten en nog meer land moeten opofferen?

De ambitie van de regio FoodValley is wat ons betreft te hoog gegrepen. Het verschil van 0,964 TWh t.o.v. 0,75 TWh is maar liefst 185 ha. Landbouwgrond. We zijn niet tegen ambitie maar wel als dit ten koste gaat van vruchtbare landbouwgrond. Kan de wethouder toezeggen om hier aandacht voor te vragen in de regio?

We begrijpen dat de energietransitie pijn kan doen. Dit is voor ons geen reden om niets te doen of uit te stellen. We moeten verstandig omgaan met de middelen die er zijn, een realistische ambitie hebben de haalbaar en betaalbaar is met oog voor de schepping en de Schepper die ons alles slechts te leen heeft gegeven.

De SGP kan instemmen met het voorliggende Raadsvoorstel en hoopt dat de Regio FoodValley voldoende inbrengt om de Nationale doelstelling te halen.