HomeNieuwsProgrammabegroting 2021

Programmabegroting 2021

Publicatiedatum: 11 nov. 2020

In een digitale vergadering werd de Programmabegroting 2021 besproken. Koos van der Tang ging onder andere in op de coronacrisis, de Week voor het Leven en de financiële situatie van de gemeente Barneveld.

Mijnheer de voorzitter,

 

We leven in een bewogen tijd waarin een ernstige pandemie zich voordoet. Wij mensen menen ongeveer alles in eigen hand te kunnen houden maar er is een Hogere Macht onder Wiens toelating een nieuwe ziekte de hele wereld in de greep heeft. Daar hebben we allemaal onze zorgen over. Dat kan gaan over onze baan, ons bedrijf, onze gezondheid of zelfs ons leven! Hoe belangrijk vinden we het om te kunnen en te mogen leven! En dan te bedenken dat D.V. a.s. Zaterdag 14 november de Mars voor het Leven 2020 wordt gehouden. Tijdens de Week van het Leven, waar de Mars voor het Leven een onderdeel van is, zal er opnieuw aandacht gevraagd worden voor betere hulp aan vrouwen die onbedoeld zwanger zijn én voor hun ongeboren kindje.

Dat vinden we als SGP heel belangrijk. Elk jaar vinden er ongeveer 30.000 abortussen plaats in Nederland. Dit betekent in ieder geval twee dingen:

  • Ieder jaar opnieuw bevinden 30.000 vrouwen zich in zo’n moeilijke noodsituatie dat zij geen andere uitweg zien dan abortus.
  • Jaar na jaar krijgen 30.000 ongeboren kinderen niet de mogelijkheid om geboren te worden. Dat zijn 115 kinderen – bijna vier schoolklassen – per werkdag. Sinds de invoering van de abortuswet missen we nu al meer dan 1 miljoen kinderen.

Wij vinden dat we dit als samenleving niet gewoon moeten gaan vinden. Vrouwen én hun ongeboren kinderen verdienen een betere oplossing dan abortus. Dat is een Bijbels principe.

 

Het is ook een Bijbels principe dat degene die een huis wil bouwen eerst de kosten berekend! Daarom is het goed dat wij nu de programmabegroting voor 2021 bespreken. Op de hoofdlijn zijn we daar blij mee en ook met het kleine positieve resultaat. We zijn niet blij met de begrote negatieve resultaten in de jaren daarna. De SGP is een voorstander van een solide meerjaren begroting! Zeker nu er nog zoveel onzekerheden zijn voor de komende jaren. Of dat nog niet voldoende is zijn er ook de nog onbekende financiële consequenties als gevolg van de pandemie waar we dit jaar mee te maken hebben. Dat baart ons grote zorgen en we vragen het college om haast te maken en verschillende scenario’s uit te werken hoe we de komende jaren zwarte cijfers kunnen schrijven. Daarover ontvangen wij graag een rapportage in januari of februari. Bij de bespreking van de kadernota dienen die scenario’s geheel duidelijk te zijn zodat we bij die bespreking als raad duidelijke keuzes kunnen maken.

 

Op financieel gebied willen we verder de vinger leggen bij het begrip ‘kostendekkendheid’. In diverse gevallen stijgen de kosten en vanwege kostendekkendheid worden dan de belastingen verhoogd. Dat klinkt logisch, echter we moeten er alles aan doen om de kosten van diverse onderdelen niet te veel te laten stijgen. Ik kom daar in het vervolg van mijn betoog verder op terug. Verder vernemen we graag hoe het college omgaat met het gemeentefonds: daar wordt immers een tegenvaller verwacht. Kan het college aangeven op welke wijze men de lobby voert ten aanzien van het gemeentefonds?

 

Omdat in de coronacrisis de samenleving onder druk staat wordt het omzien naar elkaar moeilijker mede vanwege de beperkende maatregelen om het virus terug te dringen. Juist in

deze crisis is het van belang het omzien naar elkaar te benadrukken. In de programmabegroting zien we dat er op het gebied van het sociaal domein onder druk van de beperkte financiën geen aderlating wordt gedaan. De speerpunten van de gemeente zijn scherp geformuleerd, en de beleidsdoelen blijven gehandhaafd. Dat is positief. Wel ziet de SGP dat onder invloed van beslissingen van de Rijksoverheid de druk op het sociaal domein toeneemt. Te denken valt aan het verplichte abonnementstarief bij de WMO, en voorstellen om de jeugdhulp meer op regionaal niveau een plaats te geven met alle administratieve lasten van dien. Dat vervult ons met zorg. De gemeente heeft weinig invloed op deze besluiten maar wordt wel met extra taken en beperkte financiële tegemoetkoming geconfronteerd. Het is en blijft van belang via de organen als VNG en regionale samenwerkingsverbanden deze zorg bij de Rijksoverheid bekend te maken. De SGP vraagt een toezegging dat deze lobby versterkt voortgaat, maar vraagt daarnaast om periodiek geïnformeerd te worden over deze ontwikkelingen zodat we niet met voldongen feiten worden geconfronteerd. De gemeenteraad moet in deze ontwikkelingen worden meegenomen. Datzelfde geldt voor de veranderingen in de participatiedoelgroepen als gevolg van de coronacrisis. Andere groepen dan voorheen moeten een beroep doen op het participatiebudget en bv de schuldhulpverlening. Het is daarbij van groot belang na te denken over communicatie richting deze nieuwe groepen als het gaat om de mogelijkheden, en er moet ook worden nagegaan of alle instrumenten op het gebied van participatie wel voldoen voor de diverse groepen. Er moet door de gemeente innovatief worden nagedacht op dit gebied. Wat betreft eenzaamheid bij ouderen moet de gemeente alert blijven. Uitvoering van het convenant ‘Samen ouder worden’ met alle betrokken organisaties is van groot belang. De mogelijke voorstellen om de keuzevrijheid bij de thuiszorg te verminderen omdat er efficiënter moet worden gewerkt vervullen ons met zorg. Juist ook bij thuiszorg is het van belang dat de zorg aansluit bij de identiteit van de ouderen. We vragen een toezegging dat het college deze notie inbrengt bij lobby-activiteiten richting Den Haag. Er zijn grote zorgen rond de financiën bij het Sociaal Domein. Er is ook veel onzekerheid en risico’s zoals we in de programmabegroting kunnen lezen. De SGP vindt het van groot belang op de hoogte te worden gehouden door middel van de maandrapportage en indien nodig ook door een inhoudelijke bespreking van ontwikkelingen en de weerslag op de gemeente. Barneveld in de commissie Samenleving. Ook hier graag een toezegging van het College.

 

Barneveld staat voor grote uitdagingen, zowel qua woningbouw als qua infrastructuur, gezien de forse groei van onze gemeente. We moeten blijven bouwen voor alle categorieën. We dienen in dat kader een motie in, ik kom daar straks op terug. Ten aanzien van de infrastructuur hoor ik graag van het college de stand van zaken van zowel de Rondweg Oost als de mogelijke Rondweg West. Verder moeten we blijvend inzetten op goed onderhoud van wegen. Graag horen we van het college of de gekozen aanpak (eerst extra geld naar onderhoud en later minder) ook op de langere termijn tot een goed onderhoudsniveau leidt.

 

Een punt van aandacht vinden wij de PM-post voor de mogelijke fusie met Scherpenzeel. Wij interpreteren die PM-post zo, dat de kosten die we daar als Barneveld voor maken door de provincie worden vergoed. We vragen het college of zij dat kan bevestigen.

 

We hebben een drietal moties ingediend:

  • Motie 10 over inkoopbeleid, we willen onze lokale bedrijven graag extra kansen bieden. We doen dat door wijzigingen voor te stellen in ons gemeentelijk Inkoopbeleid.
  • Motie 11 over de koopgarant woningen. Wij willen graag dat er naast betaalbare huurwoningen ook betaalbare koopwoningen worden aangeboden via ‘Koopgarant’.
  • Motie 12 over optimalisatie inhuur. Gezien het respectabele bedrag van zo’n € 5.000.000 tot € 6.000.000 vragen we het college om binnen enkele maanden te komen met een Plan van Aanpak waarin beschreven staat op welke wijze maximaal kan worden bespaard onder de voorwaarde dat de kwaliteit van de dienstverlening hier niet onder lijdt.

Voorzitter ik ga afronden.

We zijn als SGP blij met een sluitende begroting voor 2021 en zijn benieuwd naar de reactie van het college op onze vraag ten aanzien van de jaren na 2021. Afhankelijk van de reacties van het college op een aantal vragen en de amendementen en moties verwachten wij in te kunnen stemmen met de belastingverordeningen.

 

Wij willen onze waardering uitspreken voor het vele werk dat is verzet door college en ambtenaren om deze begroting op te stellen. Zeker onder de huidige omstandigheden zal dat veel gevraagd hebben van u allen.

Wij spreken de wens uit dat de Heere Zijn zegen wil geven over de uitvoering van alle voornemens die zijn vastgelegd in deze begroting.