HomeNieuwsProgrammabegroting 2020

Programmabegroting 2020

Publicatiedatum: 13 nov. 2019

Hieronder leest u de bijdrage van Jan Top over de programmabegroting 2020.

Voorzitter,

 

U kent de SGP als een partij die al lang bestaat. Sinds kort zijn we zelfs de langstbestaande partij van Nederland: meer dan 101 jaar. Om dat feit samen met u te herdenken, hebt u allen zojuist een overheerlijke traktatie gekregen. En wees gerust: deze is vers!

U kent de SGP ook als een partij die staat voor de beschermwaardigheid van het leven. Dat is iets om extra bij stil te staan in deze landelijke Week van het Leven. Het leven is immers van God gegeven. Het is onze bescherming waard, zeker aan het begin en eind van het leven. 

Van hieruit naar de Programmabegroting. Deze kent nauwelijks wijzigingen ten opzichte van de Kadernota. Dat is ook de bedoeling. We bespreken immers vanavond de financiële vertaling van de Kadernota. Toch willen we als SGP enkele accenten leggen, zeker gezien recente gebeurtenissen. Dat doe ik door 3 hoofdpunten te noemen en vervolgens enkele kleinere punten.

Allereerst houden zaken als stikstof en PFAS ons land en ook onze gemeente in een houdgreep. De stikstofkwestie geeft veel onzekerheid voor onze boeren, die het toch al zo moeilijk hebben. Zeker voor de toekomst van hen én hun kinderen is een goede oplossing van groot belang. De PFAS-situatie is een zo mogelijk nog grotere crisis omdat daar direct bouwprojecten door stil liggen, omdat bedrijven acuut in grote nood komen en omdat de werkgelegenheid in onder andere de bouwsector in het geding is. We hebben als SGP hier al vragen over gesteld. We willen richting het college benadrukken dat voor beide aspecten een snelle oplossing van groot belang is. In dit verband wil ik verwijzen naar twee initiatieven elders in het land, enerzijds op het gebied van PFAS en anderzijds op het gebied van de stikstofproblematiek. Het besluit van de gemeente Winterswijk om de PFAS-norm te verhogen naar 3.0 microgram PFAS per kilo grond. En het initiatief in de regio Noord-Holland waar de ‘depositiebank’ is opgezet, mogelijk kan dit hier ook in FoodValley-verband gebeuren.
Graag een reactie van het college.

Verder blijven de kosten van het sociaal domein ons als SGP zorgen baren. In deze programmabegroting zijn er op dat gebied veel onzekerheden. Er zijn diverse zaken waar geen bedrag wordt genoemd of waar al tekorten worden gemeld. Veel risico’s worden benoemd. Voorbeelden hiervan zijn de nieuwe inburgering, het abonnementstarief WMO, uiteraard de jeugdzorg, kwetsbare ouderen en wijzigende participatietrajecten. Daarbij baart het ons zorgen of we wel blijvend kwalitatief goede zorg kunnen leveren. De kosten zijn tot nu toe namelijk alle jaren nog stijgend en enorm grillig.

Kan het college daarom in gaan op de laatste stand van zaken wat betreft die onzekerheid ten aanzien van de kosten van de jeugdzorg? En kan het college alvast een tipje van de sluier oplichten over de vragen die wij afgelopen vrijdag hebben gesteld over de nieuwe landelijke discussie ten aanzien van de jeugdzorg?

Als derde belangrijke punt vragen we als SGP aandacht voor de economie in onze gemeente. Een essentiële motor die we draaiende moeten houden. Ons bereiken (en dat niet voor het eerst) signalen dat de gemeente te weinig toekomt aan bedrijfsadvisering voor de 5.000 bedrijven die we binnen onze gemeentegrenzen hebben. We roepen het college op hier nadrukkelijk aandacht voor te hebben en we dienen hiertoe een motie in, samen met CDA en Pro98. Tevens vragen we aandacht voor de railterminal. Als raad hebben we in januari 2018 opdracht gegeven tot het doen van een onderzoek, samen met een initiatiefnemer en de provincie. Echter, voordat dit onderzoek goed en wel gestart is, is het feitelijk al weer gestopt. We roepen het college op om het onderzoek fatsoenlijk af te ronden zodat we weten waar we wat betreft de railterminal aan toe zijn. We zijn daarom medeondertekenaar van een motie van het CDA en de VVD. Daarbij roepen we tevens het bedrijfsleven op om niet af te wachten, maar mee te doen.

Dan nog enkele kleinere punten.

Recent zijn we opgeschrikt door geruchten dat dierenactivisten in de regio actief waren en plannen hadden om agrarische bedrijven binnen te dringen. Hier moeten we wat de SGP betreft stevig tegen optreden. We vragen het college wat we kunnen doen om organisaties als Meat de victims buiten te houden. Kunnen we in dit geval wellicht dwangsommen opleggen?

Het bouwen van woningen is en blijft meer dan noodzakelijk. De komende jaren wordt de druk alleen maar groter. De SGP wil aandacht voor twee situaties. Enerzijds blijven bouwen voor starters en ouderen. Anderzijds blijvende aandacht voor de bouwbehoefte in de kleine kernen. Deze beide punten moeten in een actualisatie van het Woningbouwprogramma nadrukkelijk aan de orde komen. We roepen u als college op om met de provincie samen te werken aan verruiming van de dorpsgrenzen als er knelpunten ‘dreigen’ te ontstaan. Graag reactie op dit punt.

Ondermijning en bestrijding van drugsgerelateerde criminaliteit moeten een hoge prioriteit hebben en actief worden bestreden. Daarbij is ook voorlichting aan boeren, verhuurders van bedrijfspanden en particulieren nodig om te voorkomen dat ook zij in de criminaliteit terechtkomen. We vragen het college hoe men denkt dit vorm te geven.

Dan het vuurwerkverbod wat we als SGP hebben voorgesteld. Het is duidelijk dat de andere partijen dit hebben opgemerkt. Dat is een goede zaak, wat ons betreft moet hier echt iets gebeuren. We zullen in dit verband de landelijke ontwikkelingen nauwkeurig volgen om met haalbare voorstellen komen om vuurwerkoverlast in te perken. Dat is goed voor mens en beest én voor ons milieu.

Als SGP pleiten we voor meer aandacht voor groen en speelgelegenheden in de nieuwe wijken. Dit is erg belangrijk voor jong en oud, het is goed voor het milieu en het vergroot de biodiversiteit. We vragen dit voor zowel onze kern Barneveld als voor de andere dorpen. Daar wordt ook door verschillende wijkplatforms en plaatselijke belangen regelmatig aandacht voor gevraagd.

Tevens vragen we aandacht voor voldoende parkeergelegenheid: het aantal auto’s per huishouden neemt namelijk nog telkens toe. Bij de behandeling van bestemmingsplannen voor nieuwe woonwijken zal de SGP hier nadrukkelijk aandacht voor vragen.

We hebben er allemaal van gehoord en wellicht ook zelf last van gehad: de eikenprocessierups. We dienen daarom – samen met Pro98 – een motie in om te onderzoeken of we als gemeente de bestrijding hiervan zelf ter hand kunnen nemen. Wat we zelf doen kunnen we wellicht beter, sneller en goedkoper. We vragen tevens om in de APV een verbod op te nemen tot het planten van bomen die overlast veroorzaken én tevens met een actieplan te komen om eikenbomen te kappen die op plaatsen staan waar veel overlast is, bijvoorbeeld bij zwembaden, scholen en verzorgingstehuizen. Uiteraard roepen we daarbij op om te zorgen voor nieuwe aanplant. 

De SGP is verheugd dat eindelijk de Rondweg Voorthuizen gereed is en wordt opengesteld. Eén belangrijke schakel ontbreekt nog en dat is een degelijk en veilig voetpad langs de Rubensstraat, tussen de Kerkstraat en de begraafplaats Diepenbosch. Ons verzoek is om aan de oostzijde van het nieuwe snelfietspad een strook aan te brengen, zodat wandelaars en rouwstoeten veilig deze route kunnen afleggen. Daarvoor dienen we een motie in, samen met CDA, LB en BI.

Met het onderhoud van onze wegen gaat het gelukkig al heel wat beter. Van belang is om door te blijven gaan met de noodzakelijke werkzaamheden, er is namelijk nog heel veel te doen.

De SGP is content met het feit dat het college serieus bezig is om flitspalen te introduceren. We moeten met z’n allen werken aan een veilig Barneveld. Mooi is dat er al veel herkenning is vanuit de samenleving en er diverse plekken worden genoemd waar de palen kunnen staan.

Voorzitter, ik ga afronden. De SGP zal de ontwerp programmabegroting steunen. Wij zijn positief en tegelijk voorzichtig. Positief omdat we als gemeente in staat zijn om een dergelijke begroting neer te leggen, zonder grote bezuinigingen en maatregelen. Dat zien we om ons heen wel anders. Tegelijk voorzichtig omdat er de nodige onzekerheden in de begroting zitten. Wij blijven van de relevante ontwikkelingen graag op de hoogte.

We willen het college, de ambtenaren, alle collega-raadsleden en alle andere betrokkenen bedanken voor de goede samenwerking. Ook alle betrokken inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties: dank voor de goede contacten.

Voorzitter, laten we met z’n allen, coalitie en oppositie, het komende jaar blijvend samen optrekken. In het belang van onze mooie gemeente!

Namens de SGP wens ik iedereen in zijn of haar verantwoordelijkheid van harte wijsheid en Gods zegen toe.

Ik dank u.