HomeNieuwsProgrammabegroting 2018

Programmabegroting 2018

Programmabegroting 2018

Publicatiedatum: 10 nov. 2017

We zijn beland in het laatste deel van deze raadsperiode. De voorliggende programmabegroting is dan ook de laatste van dit college. Een goede gelegenheid om eens terug te kijken en te zien wat er zoal veranderd is.

Op dit moment heeft onze gemeente 57.254 inwoners (stand van afgelopen maandag). Aan het begin van deze raadsperiode waren dat er ruim 54.000. Een stijging dus van meer dan 3.000 inwoners in 3,5 jaar tijd. Het aantal huizen in onze gemeente is in diezelfde periode toegenomen met zo’n 1.300. In Harselaar Zuid zijn de nodige bedrijfsgebouwen uit de grond gestampt. En binnen het sociaal domein hebben we te maken gehad met een grote verandering vanwege de decentralisaties: de overheveling van taken op het gebied van zorg, werk en jeugdhulp.

Kijken we naar 10 jaar geleden: toen hadden we ruim 51.000 inwoners. De wijk Veller, nu bijna volgebouwd, was toen nog weidegrond. Enorm wat er in dit deel van onze gemeente veranderd is. En kijk eens wat er in deze 10 jaar aan schoolgebouwen is gerealiseerd.
We gaan nog wat verder terug: 40 jaar geleden hadden we ruim 35.000 inwoners. De meeste dorpen hadden hele andere contouren dan nu. Mensen die hier lange tijd niet geweest zijn, zeggen: wat is er veel veranderd in jullie gemeente.

Veel verandering dus, veel positieve ontwikkeling. We mogen hier blij en dankbaar voor zijn. Het geeft aan dat we in een bloeiende en dynamische gemeente verkeren. Onze ondernemende volksaard brengt met zich mee dat we vooruit willen.

Continuïteit
Terug naar deze raadsperiode. Er is ook iets hetzelfde gebleven. En dat is wat de SGP betreft een stabiel beleid en stabiel bestuur van onze gemeente, uitgevoerd door een voortvarend college. Alle waardering daarvoor.

Er is deze raadsperiode en ook in alle jaren daarvoor nóg iets hetzelfde gebleven. En dat is de leiding van God in de hemel, over onze gemeente en over ons als mensen. Hij heeft ons Zijn wetten gegeven, tot Zijn eer en om op een goede manier met elkaar samen te leven. Van die wetten zegt het bijbelboek Prediker: “Vrees God, en houd Zijn geboden, want dit betaamt alle mensen.” Dat is goed voor alle mensen, dat geeft rust en structuur voor iedereen, dat gunnen we als SGP iedereen.

Fipronil
Voordat ik verder ga allereerst een woord van steun aan de door de fipronil-affaire getroffen pluimveehouders en allen die in de eier-keten werkzaam zijn. Het is inmiddels al weer maanden geleden dat de problemen naar buiten kwamen – deze zomer – echter het is nog niet voorbij. Velen voelen nog dagelijks de grote gevolgen van deze affaire en vragen zich af of ze er als bedrijf bovenop komen. Het is goed dat we als gemeente een bedrag van 150.000 euro beschikbaar hebben gesteld voor de sector. Mooi is ook de steun vanuit de Barneveldse gemeenschap, zoals de actie Kippenvel. Als SGP zijn wij het van harte eens om de eerste 50.000 euro door de gemeente te laten verdubbelen vanuit de motie geoormerkte gelden. Ook goed is de actie ‘Boenen bij de boeren’, een mooi staaltje van burgerparticipatie. Ook de betrokkenheid van de leden van het college is tot steun geweest, wij hebben van veel boeren teruggekregen dat zij dit erg op prijs hebben gesteld. Dank hiervoor.

Van hieruit naar de Programmabegroting 2018. Wat de SGP betreft is dit een goede begroting en een goede vertaling van de kadernota. Het verwachte resultaat over 2018 bedraagt zo’n 350.000 euro en ook de jaren 2019 tot 2021 laten een licht positief resultaat zien.

Wat betreft de inhoudelijke kant: we kunnen als SGP ons hier goed in vinden. Daarom wil ik slechts enkele lijnen schetsen wat betreft de diverse programma’s.

Participatie
Op het gebied van ‘Participatie en ondersteuning’ constateert de SGP dat de eerder genoemde decentralisaties in onze gemeente goed zijn verlopen. Burgers nemen de verantwoordelijkheid of zoeken in hun omgeving en netwerk naar oplossingen. Ook wat betreft de financiën kunnen we tevreden zijn. Er zijn zorgen rond de financiering van de jeugdzorg, maar de inspanningen van het college om compensatie te krijgen lijken te slagen. Het blijft noodzakelijk ook in de toekomst de financiën in de gaten te houden waarbij de kwaliteit van de zorg niet onder druk mag komen te staan.
Als gemeente zetten we blijvend in op een samenredzame samenleving. Kernelementen hierbij zijn onder andere talentontwikkeling, sociale cohesie tussen groepen en individuen in de samenleving en het zorgvuldig omgaan met onze vrijwilligers en mantelzorgers. De SGP is hier positief over.
Zoals gezegd, verantwoordelijkheid en verbondenheid tussen burgers speelt een cruciale rol. Er moet ruimte zijn en blijven voor particuliere initiatieven van bijvoorbeeld kerken en verenigingen, waarbij Welzijn Barneveld een rol speelt. De SGP ziet met belangstelling het beleidsplan sociaal domein tegemoet. In dit beleidsplan moeten verbondenheid en verantwoordelijkheid centraal staan.
Tijdens de Kadernota is aandacht gevraagd voor preventieve jeugdhulp. Door middel van een motie is gevraagd om een rondetafelgesprek met diverse organisaties en scholen om te bespreken welke initiatieven kunnen worden ondernomen op dit gebied. Het liefst wil de SGP dit rondetafelgesprek voeren voordat het beleidskader sociaal domein wordt vastgesteld. Graag een toezegging van het college dat dit het geval is waarbij ook wordt aangegeven welke stappen zijn ondernomen om tot het gesprek te komen.

Bedrijven
Wat betreft het programma ‘Bedrijvigheid en bereikbaarheid’ wordt na Harselaar-Zuid fase 1a nu gestart met de voorbereiding van fase 1b; een goede zaak. Daarnaast willen we het belang blijven benadrukken van de bedrijventerreinen in Voorthuizen en Stroe. We willen daarnaast het college oproepen vaart te maken met de revitalisering op Harselaar-Oost. Veel ondernemers willen aan de slag en er is zonder meer ruimte voor verbetering. Bovendien een ultieme kans voor duurzame ontwikkeling in de vorm van zonne-energie, afkoppelen van hemelwater en tegengaan van hittestress. Deze ontwikkeling is overal in de gemeente belangrijk, evenals zaken als aardgasloos bouwen en de zogenaamde groene daken.
Als het gaat om breedband internet: het blijft van belang om dit in het buitengebied zo spoedig mogelijk te realiseren. In dit geval verwijs ik naar de kadernota-motie van CDA en SGP, die met algemene stemmen is aangenomen, en waarin het college wordt opgeroepen bij de CIF aan te dringen om in het onderzoek ook het buitengebied van Voorthuizen en Garderen te betrekken. Graag vernemen we van het college op dit punt de stand van zaken.
Blijvend aandacht verdient de bereikbaarheid. Dat is op dit moment in de kern Barneveld lastig, met alle werkzaamheden. Dit geeft veel overlast, je vraagt je af of dit niet beter afgestemd had kunnen worden. Uiteindelijk gaat dit wél zijn vruchten afwerpen. Verder zijn we content met het feit dat de aanleg van de rondweg om Voorthuizen volgend jaar gaat starten, dat we volop bezig zijn met de aanleg van de Harselaar-tunnel en dat de voorbereiding voor de oostelijke rondweg om Barneveld van start is gegaan. We steunen het college in haar strijd om een snelle oplossing voor het knooppunt A1/A30. Dit is een probleem-knooppunt en dat gaat alleen maar meer worden. We verwijzen in dit verband naar de aangenomen motie uit de kadernota. En of je nu voor of tegen die motie bent, laten we er als raad samen met het college voor blijven knokken. De SGP is verder blij met de voortvarende start wat betreft de inhaalslag van het onderhoud van de wegen. We gaan de goede kant op, echter er moet nog veel gebeuren.

Wonen en cultuur
Als we kijken naar het onderdeel ‘Woon- en Leefomgeving’ krijgt de ontwikkeling van de woningmarkt veel aandacht. We hebben blijvend nieuwe woningen nodig om in de behoefte te voorzien. Woningen, zowel huur als koop en in de verschillende prijsklassen. Woningen voor alle leeftijdscategoriëen, echter laten we vooral de seniorenwoningen niet uit het oog verliezen. Goed is tevens de aandacht voor de toekomst van de agrarische sector. Zij blijven immers de beheerders van ons buitengebied, goed dat we hen daarbij helpen. Ook de inzet op duurzaamheid en luchtkwaliteit heeft onze steun.
Wat betreft het horecaplein in Barneveld zouden dit najaar diverse verbeteringen aangebracht worden, zoals fietsenstalling, hekwerk en verzinkbaar urinoir. Dit is nog niet het geval. Graag een toezegging van het college dat dit op korte termijn gaat gebeuren. Als het gaat om het speerpunt ‘Overlast in de woon- en leefomgeving’ hebben we – naar aanleiding van diverse klachten – om opheldering gevraagd over het evenement Oktoberfest op 13 en 14 oktober op het Theaterplein. In de commissievergadering is dit aan de orde geweest. Graag vernemen we de reactie van het college met betrekking tot dit punt.
In het kader van cultuurvoorzieningen zijn we als SGP een voorstander van steun aan uitbreiding van het Pluimveemuseum.

Tenslotte het programma ‘Bestuur en interne dienstverlening’. Het is een goede zaak dat er werk gemaakt wordt van de heroriëntatie van de ICT-strategie van de gemeente. De SGP wil blijven benadrukken dat er aandacht moet zijn voor de digibeet en voor de minder digitaal vaardige inwoner als het gaat om het regelen van zaken met de gemeente.

Belastingen
Wat betreft de belastingen: positief dat deze over het algemeen stijgen met uitsluitend de inflatiecorrectie. Helaas dienen de leges voor de begrafenisrechten komend jaar en mogelijk ook de 2 jaar erna te stijgen met 6,25% per jaar om dit kostendekkend te maken. We hebben begrepen dat dit in het voorjaar 2018 opnieuw wordt bekeken, we roepen het college op om er alles aan te doen om dit percentage niet verder te laten stijgen. In dit verband wil ik ook noemen de verontrustende berichten over het volraken van de begraafplaats in de kern Barneveld. We hebben signalen gekregen dat de begraafplaats mogelijk al binnen twee jaar vol zal zijn. We moeten op dit punt echt problemen zien te voorkomen. We hebben begrepen dat er gewerkt wordt aan een plan. Graag een toezegging van het college dat er haast wordt gemaakt met dit plan.

De Programmabegroting 2018 ziet wat de SGP betreft gedegen uit. Wij zullen deze dan ook steunen.