11 juni 2022

SGP mist perspectief voor boer in stikstof kwestie

SGP mist perspectief voor boer in stikstof kwestie

De stikstofplannen van het kabinet zijn hard aangekomen in de landbouwsector, zeker in onze regio de Gelderse Vallei en in de gemeente Barneveld. Als SGP Barneveld maken we ons hier grote zorgen over. Met name de grote gevolgen voor de boeren, de forse economische en sociale gevolgen voor onze gemeente én de eenzijdigheid van de plannen maken ons erg bezorgd.

Roelof Bisschop (Tweede Kamerlid voor de SGP) merkt het volgende op: “De nieuwe plannen van het kabinet zijn een hard gelag voor boeren én voor het platteland. Vooral de gemiddelde reductie van ammoniak van 40% en van 70% nabij Natura 2000 gebieden in slechts zeven jaar tijd gaan leiden tot een ongekend drama voor veel boeren en boerenbedrijven. Onteigeningen en huisuitzettingen, en dat allemaal op basis van theoretische kritische depositiewaarden.”
De plannen geven veel onzekerheid voor de boeren. De landbouwsector heeft de afgelopen jaren al veel emissiereductie gerealiseerd. De sector is innovatief genoeg om de uitstoot met elkaar slimmer en nog beter te kunnen verminderen. De huidige emissies worden berekend op basis van modellen. Juist afgelopen voorjaar is in onze regio Foodvalley een netwerk opgezet met 70 meetpunten om de concentraties ammoniak, fijnstof en stikstof te meten. Op basis van de metingen kan nauwkeuriger bepaald worden wat het effect is van maatregelen om uitstoot van veehouderijen te verminderen. Meten is weten!
Wat de SGP betreft wordt onderschat wat de gevolgen zijn voor de regio. De agrarische sector is een enorme motor van de economie. In de regio Foodvalley is 1 op de 6 bedrijven werkzaam in de agrifood-sector. De toeleverende bedrijven, de maakindustrie en voedselindustrie zijn sterk aanwezig in onze regio. Ook wordt onderschat wat de gevolgen zijn voor de voedselketen. Gaat dit betekenen dat we veel meer voedsel uit het buitenland moeten halen? Wat geeft dat voor milieu-effecten? En is dat verstandig vanwege de onrust in de wereld? Bovendien exporteren we in Nederland veel voedsel. Er is nu al een wereldwijd voedseltekort. Ligt daar ook niet juist voor ons land een opdracht?
Verder wordt met de plannen voorbijgegaan aan de sociale impact voor boerengemeenschappen en plattelandsdorpen. Als dit zo doorgevoerd wordt betekent dat een kaalslag in sociale structuren en verbanden.
In de gepresenteerde plannen worden eenzijdig maatregelen bekend gemaakt die de agrarische sector treffen. We missen de visie en maatregelen bij andere sectoren van de economie. Te denken valt aan het vliegverkeer en de zware industrie. Ook zij moeten hun steentje bijdragen als het gaat om emissiereductie van stikstof. De SGP ziet liever een samenhangend plan in plaats van het eenzijdig richten van de pijlen op de agrarische sector.
Het gaat ons als SGP Barneveld om de balans tussen landbouw en natuur. Het uitplaatsen van boeren helpt daar niet bij. Er moet veel meer worden ingezet op innovatieve emissiereducerende technieken zoals die bijvoorbeeld door het Praktijkcentrum Emissiereductie Veehouderij worden ontwikkeld. Daarnaast is het begeleiden van boeren naar kringlooplandbouw van belang.
Het gaat ons er vooral om de boeren te betrekken bij de plannen. Zij zijn de beheerders van het buitengebied. Zij zorgen voor ons voedsel. Als kenners van het buitengebied moeten zij een belangrijke rol spelen. Het kan zijn dat die rol anders is dan in het verleden het geval is geweest. Veel boeren zijn ook bereid een andere rol te spelen, mits daar een goed perspectief en verdienmodel mee verbonden is. Een gezonde agrarische sector is van belang voor de Gelderse Vallei en voor heel Nederland.
Tenslotte, we kunnen het als plaatselijke politiek niet alleen. Daarom roepen we onze collega-fracties in onze gemeente op om hun invloed aan te wenden, zeker die partijen die ook een landelijke en provinciale vertegenwoordiging hebben. Onze regio, onze gemeente én onze boeren verdienen een evenwichtig beleid. Daar moeten we ons samen sterk voor maken!


SGP Barneveld
Wout Hazeleger, portefeuillehouder landbouw
Jan Top, fractievoorzitter