29 september 2022

RAADSVERGADERING | Onderwijshuisvesting

RAADSVERGADERING | Onderwijshuisvesting

Tijdens de raadsvergadering van 29 september 2022 besprak Teunis den Boon namens de SGP de kaders voor het Masterplan Onderwijshuisvesting. Hij had onderstaande bijdrage.

 

‘Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst.’ Een bekende uitspraak. Een uitspraak die laat zien hoe belangrijk opvoeding en onderwijs zijn. En we zijn er met elkaar van overtuigd dat ieder kind een goede opvoeding en goed onderwijs nodig heeft.

Daarom is het goed dat Barneveld ervoor kiest om stevig te investeren in de toekomst van kinderen door hen goede schoolgebouwen te bieden. Een lijn die jaren geleden is ingezet en nu wordt voortgezet met de kaders voor het nieuwe Masterplan Onderwijshuisvesting.

De SGP is blij met de kaders die aangeboden worden in het stuk. Stuk voor stuk goede kaders waar we achter staan. Echter, sommige kaders kunnen nog wat uitgebreid worden. En één kader misten we.

Een kader waar we graag wat uitbreiding zien is kader 14. Dat voorziet in semipermanente opvang op een centrale plaats in de wijk. Het zou mooi zijn als kinderen ook de mogelijkheid hebben om dichtbij hun eigen school, of liefst op eigen schoolterrein onderwijs te krijgen als semipermanente uitbreiding nodig is op het moment dat de school ruimte tekort heeft. Maatwerk is hier het kernwoord. Daarom steunt onze fractie de motie van de CU op kader 14.

Voorzitter, in de commissie meldde ik al dat ik een kader mis. Een kader over Passend Onderwijs. Waarom is Passend Onderwijs ingevoerd? Het doel was dat meer kinderen op een school in de buurt ondersteuning kunnen krijgen als er moeilijkheden waren in het leren of op gebied van gedrag. En dat er dan minder kinderen doorverwezen worden naar speciaal onderwijs. Het Rijk biedt op dit moment geld voor extra leerkrachten en leermiddelen om deze wettelijke taak uit te voeren.

Maar geen extra vierkante meters. En scholen hebben die wel nodig. Om de taken voor Passend Onderwijs goed uit te voeren heb je meer ruimte nodig. Denk aan kleine ruimtes waar kinderen kunnen werken onder begeleiding van een leerkracht of onderwijsassistent. Of een time-out ruimte op moment dat je even de klas uit moet om tot rust te komen.

De SGP vind het belangrijk dat de gemeente hier vorm aan gaat geven. We weten van verschillende scholen in de gemeente dat ze dit zouden toejuichen. Daarom voegen we middels een amendement graag kader 17 toe. Waarbij we het college wel de ruimte willen geven om op dit onderwerp te onderzoeken in hoeverre hieraan behoefte is bij alle scholen en hoe we dit precies vorm gaan geven.

Het amendement formuleert als volgt:

Beslispunt 1 wordt als volgt gewijzigd:

1. In te stemmen met de 16 conceptkaders in bijgaande kaderstellende notitie uit hoofdstuk 5 als basis voor een nieuw Masterplan en daar een (17e) conceptkader aan toe te voegen:

17. We maken een beargumenteerde keuze of en in welke mate bij nieuwbouw en vernieuwbouw ook recht kan worden gedaan aan de extra ruimtebehoefte voor passend onderwijs.

Dit amendement is mede ondertekend door de alle andere raadsfracties.

Voorzitter, wat mij betreft verbouwen we de gevleugelde uitspraak over de jeugd vanavond iets: ‘Wie wat extra ruimte heeft, biedt de jeugd toekomst’