6 juli 2022

RAADSVERGADERING | Kaderbrief

Tijdens de raadsvergadering van 6 juli werd de kaderbrief besproken. Een brief met plannen van het college wat aansluit op het pas gepresenteerde coalitieakkoord. Ook een gelegenheid om op actualiteit, waaronder de crisis bij de boeren, in te gaan. Fractievoorzitter Jan Top had de onderstaande bijdrage.

Er speelt momenteel nogal wat in ons landZonder specifiek op punten in te gaan: er is veel aan de hand. De problemen stapelen zich op. De onvrede in de samenleving neemt toe en het vertrouwen in de overheid neemt af. Ik zei dit namens SGP Barneveld al tijdens de verkiezingscampagnehet is de laatste maanden er niet beter op geworden.

Heel duidelijk komt een en ander naar voren bij de stikstofplannen. Dit houdt ons allen en inhet bijzonder de boeren terecht zeer bezig. Ik kom hier later op terug. Voorzitter, geen rooskleurig beeld. Als SGP-fractie zijn we uitermate bezorgd.

In deze omstandigheden is het nieuwe college van SGP, Lokaal Belang en ChristenUnie van start gegaan. De slogan van het coalitieakkoord is Ondernemend, betrouwbaar en zorgzaam. Als SGP zien we deze drie woorden goed terugkomen in de wijze waarop de wethouders de afgelopen weken aan de slag zijn gegaan. We spreken daarvoor onze waardering uit.

Daarnaast een woord van dank aan onze burgemeester die veel op zich af ziet komen en zich daarin wat de SGP-fractie betreft een waardige vertegenwoordiger van de belangen van onze gemeente en haar inwoners toont.

Bij dit agendapunt liggen 3 stukken voor. Daarbij wil de SGP zowel het huidige als het vorige college bedanken voor de inzet in de afgelopen periode.

Allereerst de jaarverslaggeving 2021. Ik wil daarover één algemene opmerking maken. Het financiële resultaat laat een positief saldo van 14.9 miljoen euro zien. Dat klinkt goed en daar zijn we ook blij mee. Tegelijk valt het de SGP op dat er zofors verschil is met de begroting. Eind vorig jaar werd nog financiële zorg uitgesproken over het eindresultaat. Uiteraard zijn er omstandigheden aan te wijzen en dat is ook gebeurd. De SGP pleit er echter nadrukkelijk voor zo realistisch mogelijk te begroten en te rapporteren.

Dan de eerste tussenrapportage 2022. Het financiële beeld pakt goed uit, mede door de voor onze gemeente positieve meicirculaire

Drie aandachtspunten wil ik noemen

  • De eerste betreft het feit dat sinds 1 januari 2022 het woonplaatsbeginsel voor de jeugdzorg is ingevoerd. De SGP wil periodiek op de hoogte blijven van de (financiële) effecten hiervan. Graag een toezegging van het college op dit punt. 
  • Het tweede punt betreft de Oostelijke Rondweg Barneveld. Het geschetste beeld in de tussenrapportage geeft wat de SGP betreft een onduidelijk beeld. We vinden dat deze weg echt nodig is om voor de afwikkeling van het verkeer, binnenkort en in de toekomst bij de verdere groei van Barneveld. We hebben voor de commissievergadering van september dit punt ook geagendeerd. De SGP wil dat komend najaar een realistische planning inzake de Oostelijke rondweg wordt opgesteld. Graag een toezegging van het college op dit punt. 
  • Het derde punt betreft de frictiekosten in het kader van het groeiplan. Als SGP hebben we kennisgenomen van het feit dat bovenop de 1 miljoen voor het groeiplan een bedrag van 0,8 miljoen wordt verwacht voor mogelijke frictiekosten. We hadden deze informatie graag vooraf gekregen. Kan het college toezeggen dat dit in de toekomst nauwkeuriger gebeurt en dat het bij dit bedrag blijft?

Tenslotte de kaderbrief. We hebben begrip voor het feit dat er geen kadernota ligt, immers het coalitieakkoord is nog maar recent gesloten. We zijn content met de verwachte financiële resultaten.

Er resten twee opmerkingen.

  • De eerste betreft het feit dat in 2026 de samenstelling van het gemeentefonds gaat wijzigen. Er wordt wel gesproken over het financiële ravijn. De SGP beziet deze wijziging van het gemeentefonds met zorg. Graag een toezegging van het college om de gemeenteraad dit najaar te informeren hoe op deze mogelijke wijziging wordt geanticipeerd. 
  • De tweede opmerking betreft het vervolg op de kaderbrief waarin het college verdere keuzes dient aan te geven. Tijdens de commissievergadering heeft het college aangegeven dat dit zal gebeuren bij de programmabegroting. Kan het college aangeven hoe het proces hiervan gaat verlopen?

Na de behandeling van deze zaken wil ik een aantal specifieke punten aandragen.

Allereerst, ik noemde het al, de stikstofplannen van het kabinet. Die zijn bij de agrarische sector en ook bij ons als SGP-fractie hard aangekomen. Wij begrijpen oprecht de grote zorgen van de boeren. Niet voor niets hebben we recent een persbericht uitgebracht. Het belangrijkste punt is dat een duidelijk perspectief voor de boeren ontbreekt. Als SGP zien we daarnaast dat de plannen een grote impact zullen hebben op het buitengebied van onze gemeente en op de lokale economieConstructiever overleg tussen het kabinet en betrokkenen, niet in de laatste plaats met de boeren zelf, was op zijn plaats geweest. We hopen oprecht dat het gesprek over de invulling, waar de provincie een cruciale rol in speelt, op een goede wijze verloopt en dat daarin de belangen van de boeren oprecht worden meegenomen. Belangrijk is daarbij om uit te gaan van de innovatiekracht van de agrarische sector. We steunen vanwege het bovenstaande de motie van het CDA.

Dan een tweetal moties van SGP-zijde.

  • De eerste betreft de woningbouw, specifiek het onlangs via de provincie naar buiten gekomen scenario Stroe City. Onbegrijpelijk hoe dit heeft kunnen gebeuren. Als SGP betreuren we deze aanpak zeer. Nadrukkelijk vinden we dat de regie van de woningbouw hier in Barneveld behoord te liggen. We willen het college vragen om Gedeputeerde Staten van Gelderland te informeren over het feit dat we zelf de regie willen behouden, daarnaast dat woningbouw in Stroe op zulke grootschalige wijze niet aan de orde kan zijn en uit de provinciale plannen moet worden geschrapt. Met dit als insteek dienen we als SGP – samen met Lokaal Belang, ChristenUnie, Pro98, CDA en BurgerInitiatief – een motie in. De motie is in goede cocreatie tot stand gekomen.
  • De tweede motie heeft een geheel andere strekking. Het is namelijk zo dat het Nederlands Auschwitz Comité het initiatief heeft genomen om het Nationaal Holocaust Namenmonument op te richtenVele gemeenten hebben als bijdrage aan het monument symbolisch de namen van de weggevoerde inwoners uit de eigen gemeente geadopteerd. We stellen voor dat als Barneveld ook te doen. Gedurende de Tweede Wereldoorlog zijn 4 (van geboorte) Joodse Barnevelders weggevoerd en omgebracht. Om deze namen te adopteren is een eenmalige bijdrage van 200 euro benodigd. Hiermee tonen we onze verbondenheid met de Joodse gemeenschap en geven we aan dat het goed is om blijvend te gedenken welke verschrikkelijke zaken tijdens de Tweede Wereldoorlog hebben plaatsgevonden.

 Voorzitter, ik ga afronden. In het begin gaf ik aan dat we ons als SGP-fractie zorgen maken. Daar wil ik echter kanttekeningen bij plaatsen. We hebben in de afgelopen periode nog veel ontvangen. We hebben hier nog vrede en we hebben zaken in overvloed. Ons past daarvoor dank aan de Heere, die ook de krachten heeft gegeven om het werk voor en in onze gemeente te doen.

Daarnaast is ook voor de toekomst een zekere rust op zijn plaats. Hoe alles gaat verlopen weten wij niet. Wel weten we dat alles in Gods Hand is. Hij bestuurt alle dingen, in ons land en in onze gemeente. Dat betekent niet dat wij achterover kunnen leunen. Het is immers ‘bid en werk’. Er rust op ons als gemeenteraad - samen met college - een grote verantwoordelijkheid. Namens de SGP wens ik alle raadsleden en raadscommissieleden, het college, alle ambtenaren en alle inwoners van onze gemeente van harte Gods zegen toe in de komende periode.

Dankuwel