7 oktober 2021

Accomodatiebeleid sport en cultuur

Accomodatiebeleid sport en cultuur

Er wordt een accomodatiebeleid opgesteld voor sport en cultuur. Guus Knapen had daarbij de volgende bijdrage tijdens de raadsvergadering.

In de commissie hebben we de ambtelijke organisatie en de wethouder al gecomplimenteerd met deze uitgangspuntennotitie. 

Naar de mening van de SGP is dit een goed startpunt, waarbij integraal, met een multifunctionele blik gekeken gaat worden naar het totale accommodatiebeleid. 

Tevens zijn we als SGP blij dat (eindelijk) de NOC*NSF-normen niet meer het uitgangspunt zijn, maar dat ze richtinggevend zijn geworden. Al jaren waren we van mening dat deze veel te knellend waren en de accommodaties onnodig duur werden. 

Wat dat betreft durf ik hier te stellen dat hieruit blijkt dat er de afgelopen jaren goed naar de mening en wensen van de gemeenteraad is geluisterd, de bestaande beleidskaders als onderleggers zijn genomen en dat dit is vertaald naar nagenoeg complete set aan conceptkaders.

Het completeren van de kaders gebeurt na de participatiefase waarin de conceptkaders bij de stakeholders worden getoetst op compleetheid, passendheid en haalbaarheid. Waarna er een definitief raadsvoorstel met kaders komt. 

Als SGP-fractie willen we nog wel aandacht vragen voor wie er uitgenodigd worden in de participatiefase. Wat ons betreft is het van belang dat er breed wordt uitgenodigd. We bedoelen hiermee: individuele burgers, plaatselijke belangen, verenigingen, ouderen enz. enz. Dus niet alleen sportverenigingen. Tevens willen voorkomen dat het weer gaat over individuele wensen. Het gaat hier immers om kaders.

Ook blijven we van mening dat wat dat betreft het een goede zaak is dat verenigingen met bewezen succes en stabiliteit een goede en passende plek krijgen, maar dat niet ieder initiatief direct een plek krijgt, maar achter aan sluit. En dat we uit moeten kijken met het scheppen van verwachtingen. Wat dat betreft doen we de suggestie om na de kaderstelling een goed, compleet en kloppend overzicht van aanvragen op te stellen. En dat het dan helder is op welke basis iets wordt toegekend of wordt geweigerd. Hiermee zal willekeur in de toekomst kunnen worden voorkomen. Het kan helpen bij het maken van heldere keuzes. We denken dan aan een soort (Master) of meerjaren plan. Kan de wethouder ons dat toezeggen?

We stellen voor om de wethouder nu eerst maar eens het veld in te sturen om de conceptkaders te toetsen, om daarna hier op het hoofdkwartier verslag uit te brengen en ons de definitieve kaders voor te leggen. 

Als we, nadat er in ‘het veld’ wat van is gevonden, nog van mening zijn dat de kaders niet compleet zijn of niet scherp genoeg zijn geformuleerd, dan kunnen we het altijd nog amenderen.

We wensen de wethouder een goede en geslaagde veldtocht en zien uit naar het resultaat.