HomeNieuwsKaderbrief 2021-2024

Kaderbrief 2021-2024

Publicatiedatum: 8 jul. 2020

 

 

Tijdens de raadsvergadering werd de Kaderbrief 2021-2024 behandeld. Deze keer een beperkte kaderbrief in plaats van een kadernota, dit in verband met de coronacrisis. Fractievoorzitter Koos van der Tang behandelde deze kaderbrief in de raad. Lees hieronder zijn bijdrage. 

Of we nu terugblikken aan de hand van de Jaarverslaggeving of dat we op basis van de Kaderbrief vooruitkijken, in beide gevallen kunnen we niet om de uitbraak van het coronavirus heen. Dat zo’n klein virus toch zo’n grote impact heeft! Een pandemie met wereldwijd ingrijpende gevolgen! Wij zien hier de hand van de Heere in. Hij toont hier Zijn almacht en heeft daar Zijn wijze bedoelingen mee. Er zijn grote gevolgen, zowel persoonlijk als maatschappelijk. In onze gemeente is het relatief meegevallen met de zieken. Om ons heen zijn er verschillende gemeenten die zwaar getroffen zijn. Het kan zeer ingrijpend zijn als je direct of indirect getroffen wordt door dit virus.

Daarnaast zijn er financiële gevolgen. Geregeld wordt er een beroep op de gemeente gedaan. Een evenwichtig beleid is hierbij noodzakelijk. Wij wensen ons college hierbij van harte wijsheid toe.

Als we vervolgens ingaan op de kaderbrief en de jaarverslaggeving zelf, dan vragen wij aandacht voor de volgende zaken:

Er zijn veel onzekerheden en dat vraagt dus om een voorzichtig en zorgvuldig beleid.

De Meicirculaire laat een verlaging van het gemeentefonds zien. Dat is een tegenvaller die nog verwerkt moet worden.

We hebben verder begrepen dat de aangekondigde herverdeling van het gemeentefonds voorlopig niet door gaat. Hopelijk komt er meer oog voor de plattelandsgemeenten. We moeten ons hierbij realiseren dat het trap op trap af principe voor onze gemeentelijke inkomsten een hoge mate van fluctuatie kan geven, terwijl de bijdrage uit het gemeentefonds een groot deel van onze inkomsten betreft. En daar hebben we geen invloed op.

Het is onze vaste overtuiging dat we zeker de komende jaren moeten streven naar een sluitende begroting!

Uit de stukken maken we op dat onze gemeente een degelijk financieel beleid voert. Ondanks de groei van de jeugdzorg is er door efficiënter te werken toch een kostenreductie gerealiseerd. Er was gepland €400.000 en er is gerealiseerd €800.000. Werkelijk een goede prestatie, die genoemd mag worden! We zijn blij met deze ingezette lijn.

We zijn ook blij met de 3 gepresenteerde financiële scenario’s, dat geeft een beter inzicht. Daarbij vinden we het positief dat er geen plannen zijn om de belastingen te verhogen in deze onzekere tijd.

De actieve grondpolitiek van de afgelopen jaren heeft onze waardering en wij zijn er voorstander van om die actieve grondpolitiek de komende jaren ook te voeren. Ook al betekent dit dat de netto schuldquote oploopt. Dat wordt overigens voornamelijk veroorzaakt door het bouwrijp maken van de gronden. Bij de verkoop van bouwrijpe grond wordt dit ruimschoots goedgemaakt. Er blijft ruimte voor nieuwe woningen en bedrijven nodig en het is goed dat we als gemeente dat zelf in de hand houden. Op dit punt vragen wij een reactie van de wethouder!

We zijn content met de rondweg Voorthuizen, die nu ‘eindelijk’ gereed is na tientallen jaren. Bereikbaarheid is voor onze groeiende gemeente uiterst belangrijk, evenals de kwaliteitsstijging van de wegen. Die is en blijft noodzakelijk, we moeten dat zeker op peil houden.

Voorzitter als ik kom tot een afronding wil ik het college vragen de komende tijd een behoedzaam financieel beleid te voeren. De rekening van de financiële gevolgen van o.a. Corona komen namelijk nog en daar zal op geacteerd moeten worden.

Tenslotte wil ik het college van harte wijsheid toewensen bij de nadere invulling van onze begroting. We zien er naar uit die t.z.t. met elkaar te bespreken.